تحلیل بنیادی

نسبتهای مالی برای شناسایی شرکت های در آستانه ورشکستگی

کدام نسبتهای مالی هشداردهنده هستند؟ شناسایی شرکت های در آستانه ورشکستگی با استفاده از صورت های مالی چگونه انجام می پذیرد؟ درحالی که سرمایه گذاران سهام را با استفاده از روش های مختلف، مثل…

اشتباهات رایج تازه واردان در بورس

خطاهای رایج سرمایه گذاران مبتدی

خطاهای رایج سرمایه گذاران مبتدی آگاهی از خطاهای رایج سرمایه گذاران مبتدی مهمترین بخش از یک برنامه موفق سرمایه گذاری است. بررسی تکرار خطاهای رایج نشان می دهد که بزرگترین دشمن این دسته از…

بخش های مختلف