پول ھوشمند چیست ؟

این روز ھا کھ حجم بازار افزایش یافتھ صحبت از نقدینگی ھوشمند زیاد میشھ و ھرجا حجم میره بالا یھ
عده میگن بدوید ملت کھ پول ھای ھوشمند رفت اون سمت !!!
اما فارق از استفاده ابزاری از این کلمھ دوست داشتنی بھ واقع پول ھوشمند چیست ؟؟؟ اجازه بدید از ھمین ابتدا نقدینگی ھای تاثیر گذار بر بازار رو بھ دو دستھ پول ھای بزرگ و پول ھای ھوشمند تقسیم کنیم :


پول ھای ھوشمند بھ نوع خاصی از نقدینگی گفتھ میشھ کھ توسط افرادی بسیار باھوش و دارای قدرت
تحلیل و روابط خاص با مدیران شرکت ھا و ھلدینگ ھا اداره میشود این نوع نقدینگی دوست داشتنی عموما حجم زیاد بزرگی ندارند چون سرمایھ افراد حقیقی خاص بازار ھستند .

پول هوشمند چیست؟

4 ویژگی منحصر به فرد پول هوشمند :


پول ھوشمند چھار ویژگی منحصر بھ فرد دارند کھ اونھا رو از پول ھای بزرگ مجزا میکنھ
پول ھای ھوشمند بسیار ریسک پذیر ھستن ((در مقابل سود ھای بزرگ ریسک ھای بزرگ قبول میکنن ))و بھ دنبال سود ھای نجومی ھستند بر خلاف پول ھای بزرگ کھ بسیار ریسک گریز ھستند و بھ دنبال سود ھای معقول و کوچیک میگردن پول ھای بزرگ صرفا زمانی ورود میکنن .

کھ ھمھ چیز شفاف باشد و کاملا از آینده مطمئن باشند و در مقابل ھم انتظار سودھای کمی بیشتر از سود بانکی دارن پول ھای ھوشمند روند ساز ھستند و در زمانی کھ بازار از یک سھم یا صنعت قافل ھست وارد میشوند و با صبر و حوصلھ ابتدا خوب سھم رو خشک میکنن و در زمان مناسب روند سازی میکنن .

پول ھای بزرگ دنبال کننده روند ھستن و ھمیشھ با یک فاز تاخیر و در میانھ روند وارد میشوند تا ریسک خود را کاھش دھند . پول ھای ھوشمند بسیار کم سر و صدا ھستن و معمولا ورود خروجشان ارام و بی سر و صداست بر خلاف پول ھای بزرگ کھ بسیار جلب توجھ میکنن و ورود خروجشان را میتونید متوجھ شوید .

نکاتی بیشتر در رابطه با پول های هوشمند :

فراموش نکنید کھ پول ھای ھوشمند ھمیشھ دو گام از بازار جلوتر ھستن و پول ھای بزرگ یک گام عقب تر از بازار پول ھای ھوشمند ممکنھ برای خشک کردن سھم مورد علاقشون اجازه ندن در بازار مثبت سھم مورد نظرشون حرکت کنھ تا با این کار سھامداران خستھ رو ھر چھ سریعتر بھ سمت فروش بکشن و تعداد مورد نظرشون رو خرید کنن اما در سیکل مثبت بعدی صنعت یا بازار با سرعت بیشتری سھم رو بھ جلو میبرند بر خلا پول ھای بزرگ کھ کم صبر ھستن و میخواھن زودتر سود خودشون رو شناسایی کنن تا ریسک گیر کردن در روند نزولی رو کاھش بدن

با توجھ بھ تعاریف بالا از نظر من این روزھا صحبت کردن در مورد ورود پول ھای ھوشمند بھ یک سھم
خاص بی معنی ھست و در شرایط فعلی بیشتر شاھد حضور، قدرت نمایی و دست بھ دست شدن سھم ھا بین پول ھای بزرگ ھستیم.

پول ھای ھوشمند قبلا صنایع منتخبشون رو انتخاب کردن و این روز ھا صرفا نظاره گر و منتظر برداشت
محصول خود ھستند.

پول ھوشمند از دیدگاه تکنیالیستھا:

در یک جملھ ساده اگر بخواھیم پول ھوشمند را بیان نماییم باید عنوان شود کھ: پول ھوشمند سرمایھ جدیدی
است کھ بھ عنوان سرمایھ نھادی (بنیادی و ھدفمند) نھ صرفا جھت سرمایھ گذاری ھای مستقل و اندک بلکھ بھ شکلی منسجم در کلیھ بازارھای کارآ، نیمھ کارآ یا کارآیی ضعیف وارد می شود.

اساساً بازار توسط پول ھوشمند حرکت می کند. پول ھوشمند توسط بازیگران اصلی در دوره ھای نامساعد بازارھا اقدام بھ شناسایی فرصت ھای سرمایھ گذاری در حداقل ھا می نماید, یعنی جایی کھ عرضھ ھا با قیمت ھای ارزان بھ وفور در دسترس می باشد یعنی جایی کھ اکثراً تمایلی بھ ایجاد تقاضایی ندارند.

پول ھوشمند توسط بازیگران اصلی در محدوده قیمت ھای حداقلی اقدام بھ ورود میکند تا در نتیجھ با کمیاب شدن آن انگیزه ھای تقاضا افزایش یافتھ و پروسھ ی بالا رفتن تقاضا و افزایش قیمت ھا آغاز می گردد, این مرحلھ جایی است کھ بازیگران ثانویھ آرام شروع بھ ورود بھ پول ھوشمند می کنند.

پول های هوشمند چگونه حرکت می کنند :

پول ھوشمند تو سط بازیگران اصلی شروع بھ انتقال مالکیت سھام بھ بازیگران ثانویھ و جزئی می کند. این
یا توزیع نام دارد. بھ زودی و ھرچھ بیشتر بازیگران ثانویھ و خُرد شروع بھ ھجوم Distribution پروسھ بھ سمت بازار می کند تا از رالی بزرگ بھ وجود آمده جا نماند.

متأسفانھ بازیگران ثانویھ وجزئی آخرین کسانی ھستند کھ می رسند.لازم بھ ذکر است در این مرحلھ ھمزامان با افزایش اشتیاق بھ ورود, اخبار و شایعات شروع بھ شدت گرفتن می نمایند و گاھا با اھداف بسیار بالایی مواجھ می شویم کھ حتی در برخی مواقع خارج از تصور نیز میگردد.

زمانی کھ پروسھ توزیع کامل شد پول ھوشمند شروع می کند بھ کاھش سریع قیمت ھا و بازیگران ثانویھ وجزئی می مانند با سھامی کھ در قیمت ھای بالا خریده است , زیرا کاھش قیمت بسیار سریع است و واکنش بھ خروج کند است از ھمین رو شانس بسیار کمی برای خروج در قیمت ھای بالاتر را می یابد .در نتیجھ پول ھوشمند ثروتمندتر شده و می توانند سھام را در قیمت ھای پایین دوباره جمع کنند و چرخھ ادامھ می یابد.

مھمترین شرایط و ویژگی ھای بازار در زمان ورود پول ھوشمند:

عمدتا خرده فروشی منسجم در بازار افزایش یافتھ

در چنین وضعیتی با بررسی در سھم ھایی کھ مورد معاملھ قرار می گیرند بھ وضوح مشخص می باشد کھ
بیشتر فروشنده ھا با تعداد سھم ھای پایین تر , حسب خستگی و نا امیدی در بازار اقدام بھ خروج از بازار
فرسایشی و … می نمایند و از سوی دیگر حجم خریدھا در طرف تقاضا معنی دار تر از سمت عرضھ ھا می باشد.

حجم معاملات بھ واسطھ ورود سرمایھ ھای بزرگ بھ صورت منسجم افزایش می یابد حجم بالای معاملات بھ خصوص توسط بازیگران ثانویھ، قیمت را بھ سمت بالا ھدایت می کند و با رشد قیمتی، عمده بازیگران اصلی (وارد کنندگان پول ھوشمند) اقدام بھ شناسایی سود و خروج از بازار در قلھ ھا می کنند و در این محل خرید در بالاترین قیمت ھا برای سھامداران خرد و اصطلاحا موج سواران رخ می دھد .

معمولا قیمت ھا در سطوحی مشخص ثابت می مانند.

بھ دلیل ورود تدریجی پول ھوشمند و زمانی کھ بازار در وضعیت ساید و افت کم قرار دارد, افزایش ناگھانی قیمت صورت می گیرد. این روند معاملات تشابھ زیادی با الگوی مستطیل ( محدوده رِنج ) دارد,ضمن اینکھ ھنگام ورود پول ھوشمند نامحسوس می باشد. و از سویی قدرت روندھا در این وضعیت بدین گونھ است کھ ھر چھ این تحولات و نوسان ھا در بازه بزرگتر و طولانی تری رخ دھند، بیشتر خواھد بود.

حرکات پول ھوشمند را می توان با رصد نمودن قیمت , حجم , پراکندگی و گسترش قیمت در چھار فاز بھ شرح زیر پیگیری نمود:


.Accumulation جمع آوری
Mark up افزایش قیمت یا گران شدن
Distribution توزیع
Mark down کاھش قیمت یا ارزان کردن

حجم معاملات

با توجھ بھ مباحث فوق بھ عنوان مھمترین شرایط و ویژگی ھای بازار در زمان ورود پول ھوشمند , از
مباحث مطرح در تحلیل تکنیکال , با توجھ بھ اینکھ میزان حجم معاملات شدت یا فوریت پنھان شده در
حرکت قیمت را نشان می دھد , می توان آن را در ارتباط بیشتری با ورود و خروج پول ھوشمند دانست.
حجم معاملات بھ میزان معاملات انجام شده در دوره ای از زمان (روزانھ / ھفتگی و …) کفتھ می شود. کھ می توان در ذیل نمودار کھ بصورت میلھ ھای عمودی رسم گردیده اند مشاھده نمود.

اکثر تحلیل گران در بازارھای مالی با دنبال کردن دو عامل قیمت و حجم معاملات بعنوان ابزار دیگری برای تشخیص آنچھ در بازار اتفاق می افتد، و بویژه آنچھ در الگوھا اتفاق می افتد، استفاده می نمایند. در واقع از ابزار حجم معاملات برای تصدیق و یا مردود دانستن الگوھای نموداری مختلف استفاده می شود.

تشخیص پول هوشمند

بازنگری سطح معاملات ھمراه با حرکات قیمت تحلیل گران می توانند میزان تمایل یا فشار برای خرید یا
فروش را در حرکت بازار بھتر بسنجند. سپس این اطلاعات می تواند برای تایید حرکت قیمت یا ھشدار برای اینکھ حرکت قیمت نا مطمئن است بھ کار رود, زیرا اعتقاد بر این است کھ حجم می بایست در جھت قیمت افزایش پیدا کند. اگر روند غالب قیمت بھ طرف بالاست، حجم می بایست در روزھای مثبت سنگین
تر(بیشتر) و در روزھای منفی سبکتر(کمتر) باشد.

با رصد نمودن حجم معاملات ,ھمزمان با قیمت در واقع فشار را اندازه گیری می کنیم, یعنی میخواھیم
بدانیمھمراه با افزایش قیمت تمایل معنا داری بین خرید و فروش وجود دارد؟
تحلیل گران تکنیکال معتقدند حجم معاملات جلوتر از قیمت است بھ این معنی کھ شدت صعود در روند
صعودی یا افت شدت نزول در روند نزولی قبل از آشکار شدن در روندھای برگشتی قیمت ابتدا در حجم
معاملات ظاھر می شود.

در رابطھ با حجم معاملات دو ضرب المثل مھم در بازار بورس وال استریت وجود دارد:
این حجم معاملات است کھ تغییرات قیمت را بھ وجود می آورد.

حجم معاملات در بازارھای پررونق ، نسبتا سنگین و در بازارھای راکد ، نسبتا سبک است.

نکات بسیار مھمی کھ در رابطھ با حجم معاملات باید توجھ داشت بدین شرح می باشند:

افزایش حجم معاملات در روند جاری نشانگر این است کھ روند احتمالاً ادامھ خواھد یافت. در اکثر الگوھای ادامھ دھنده ھمانند پرچم مثلث و چھارگوش , کنج ھا الگوی مستطیل و… می توانیم انتظار چنین رفتارھایی را داشتھ باشیم.

کاھش حجم معاملات در روند جاری نشانگر این است کھ روند قیمت ممکن است تغییر کند. در اکثر الگوھای برگشتی ھمانند سروشانھ سقف و کف , نعلبکی ھا و اسپایک ھا و… می توانیم انتظار چنین رفتارھایی را داشتھ باشیم.

افزایش در حجم معاملات بھ تایید تحلیل ھای مربوط بھ الگوھای قیمت یا دیگر نشانھ ھای مھمی کھ در
نمودار پدید می آیند و اخطار دھنده شروع روند جدید ھستند.

حجم ھای خرید و فروش ھیجانی

خرید و فروش ھیجانی نوعی از حرکت مھیج بازار می باشد کھ اغلب در سقف ھا و کف ھا رخ می دھد و
ھیجان و افراط نامیده می شود و اکثر تحلیلگران در این وضعیت ھا بدنبال یافتن نشانھ ھای واگرایی ھستند
کھ در صورت دریافت تایید نسبت بھ تعیین استراتژی اقدام نمایند.

ھیجان خرید در سقف ھا و ھیجان فروش در کف ھای قیمتی رخ می دھد, یعنی در نقطھ خرید ھیجانی بعد از یک دوره طولانی صعود در قیمت کھ ناگھان شروع بھ افزایش شدیدی می کند جھش بزرگی در حجم معاملھ دیده شده و سپس قیمت بھ نقطھ سقف می رسد و متوقف می شود, از سویی ھم فروش ھیجانی زمانی است کھ قیمت بھ طور ناگھانی ھمراه با حجم معاملات سنگین شروع بھ کاھش شدید می کند ولی قیمت دوباره بھ جای اول خود باز می گردد.

برای مشاهده ی کتاب در زمینه ی بورس و سهام بر روی همین متن کلیک نمایید .

برای مشاهده ی نرم افزار های مورد نیاز برای موفقیت در بازار سرمایه روی این متن کلیک نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مختلف