موفقیت مالی و سرمایه گذاری موفق

برای به دست آوردن موفقیت مالی و سرمایه گذاری موفق این مطلب را مطالعه نمایید :

اگر موفقیتی برای انسانی امکان پذیر بوده است پس برای ما ھم ممکن است بھ شرطی کھ دانش و مھارت آن کار را بھ دست آورده ، صبر و پشتکار داشتھ و محدودیت جسمی یا ذھنی نداشتھ باشیم .

مثبت اندیشی و تفکر موفقیت طلب

آنچھ امروز ھستیم نتیجھ فکرھای دیروز ماست و آنچھ فردا خواھیم شد نیز تابع افکار امروز ماست ، امروز بھ چھ چیز فکر می کنیم ؟ چھ تصویری از خودمان داریم ؟ چھ تصوری از آینده داریم ؟ آیا می توانیم خود خالق زندگی آینده مان باشیم ؟ چگونھ ؟ آیا گذشتھ قابل فراموشی است ؟ آینده چقدر مھم است ؟


بیاد داشتھ باشیم آھنربا براده ھای آھن را جذب می کند نھ چوب ، افکار مثبت ھم باعث جذب اتفاقات مثبت در زندگی ما می شود . پس از کلمات و جملات مثبت و پر انرژی در کلام روزانھ خود بھره ببریم.

امید دادن بھ خود

زندگی ھر یک از ما سرشار از فراز و نشیب ھای متعددی است کھ برخی از آنھا با کمی تلاش حل می شود و برخی نیاز بھ وقت و انرژی بیشتری دارد.

ھنگام عبور از گردنھ ھای دشوار زندگی لازم است بھ خودمان انرژی و امید بدھیم. وجود و ھمراھی دوستان، آَشنایان ، خانواده و ھمسر بسیار خوب و ضروری است اما حقیقت این است کھ بھترین راھنما وکسی کھ در این مسیر می تواند بھ ما کمک کند خودمان ھستیم. خودمان هستیم که می توانیم موفقیت مالی و سرمایه گذاری موفق را تضمین کنیم .

چگونه به موفقیت مالی و سرمایه گذاری موفق برسیم
روش های رسیدن به موفقیت مالی و سرمایه گذاری موفق

برخی راھکارھا کھ خودتان می توانید بھ کار ببندید :

١-تغذیھ :

تغذیھ مناسب و استفاده از مواد غذایی مفید یکی از مھمترین شیوه ھایی است کھ بھ طور مستقیم در انرژی
مثبت و امید بھ زندگی شما موثر است.
پرھیز از استعمال سیگار و مواد مخدر، پرھیز از مصرف الکل، افزایش فعالیت بدنی و ورزش منظم،
جلوگیری از چاقی و اضافھ وزن، کنترل استرس و فشار روانی، خوش بینی و تفکر مثبت و داشتن فعالیت
مغزی، ھفت راه مھم برای افزایش سلامت جسم و امید بھ زندگی است.

٢- -آفریدن امید از درون :

امید آفرین معادل امید بخش است، مایھ ی امیدواری،و امید بخشی بھ معنای امیدبخشنده، کسی یا چیزی کھ
امیدوار می کند، امیدوار کننده. منظور ما از امید آفرین کسی کھ امید را می آفریند ممکن است در درون خودش امید را خلق کند، یا برای کسانی دیگر امیدوار کننده باشد.
منظور از امید آفرینی یک حالت روانی ھیجانی و شناختی است کھ فرد حالت پیش بینی و انتظار وقوع رویداد خوب را دارد و ضمن احساس کارآیی و ثمر بخشی، فرد بھ این باور می رسد کھ می تواند بھتر از قبل بھ کارھایش رسیدگی کند و گرایشات رفتاری سازگار با حالات مثبت فوق را از خود بروز می دھد.

٣-ھدفمندی :

اگر در زندگی مان ھدف داشتھ باشیم و بدانیم دوست داریم بھ کجا برسیم در افزایش امید بھ شدت تاثیر گذار است.

۴-باورمندی :

اعتقاد بھ وجود خداوند بھ عنوان پروردگار ھستی بخش و کسی کھ زندگی ما را در مسیر صحیح ھدایت
خواھد کرد. ھمچنین اعتقاد بھ وجود خدا در مسیر دستیابی بھ اھدافمان و یاری رسانی وی در موفقیت ما
بسیار تاثیر گذار خواھد بود.

۵- قناعت :

معمولا افرادی کھ در زندگی خود قانع ھستند، دچار ناامیدی نمی شود. قناعت بھ این معنی نیست کھ فرد بھ
قدری قانع باشد کھ دست از کار و کوشش برداشتھ و بگوید من از زندگی خود راضی ھستم. بھ این معناست کھ اگر فردی بھ حداکثر نرسد ناامید نشود و قدر ھمانی کھ ھست را بداند.

۶- کار و کوشش :

فردی کھ دست از کار و کوشش بردارد، ناامیدی بھ سراغ او میآید. چھ بسا افرادی کھ در رفاه زندگی و جزء اقشار پردرآمد جامعھ ھستند، ھیچ امیدی نسبت بھ این زندگی ندارند؛ زیرا خود را برای بھ دست آوردن آن شی و یا خانھ و ماشین بھ زحمت نمیاندازد و زندگی آنھا بھ بن بست میرسد و میگوید: دیگر بھتر از این زندگی وجود ندارد و امید خود را از دست میدھند. اکثر آنھایی کھ دست بھ خودکشی میزنند، از اقشار مرفھ لقد خلقنا الانسان فی کبد؛ ھمانا انسان را در رنج و سختی » جامعھ ھستند. در قرآن خداوند میفرماید».

برای مشاهده ی کتاب در زمینه ی بورس و سهام بر روی همین متن کلیک نمایید .

برای مشاهده ی نرم افزار های مورد نیاز برای موفقیت در بازار سرمایه روی این متن کلیک نمایید .

به امید موفقیت مالی و سرمایه گذاری موفق همه ی انسان های شریف و درستکار

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مختلف