دانلود کتاب دفینه یابی و باستان شناسی کاملا تصویری

49,950 تومان99,000 تومان

موجود - درحال فروش

کتاب دفینه یابی و باستان شناسی نایاب ترین، تنها ترین و بهترین کتاب در زمینه ی کاوش و یافتن دفینه و گنج های پنهان با توضیحات کامل در رابطه با نمادهای باستانی

سنجش

نام : کتاب دفینه یابی و باستان شناسی

تعداد صفحات : 104 صفحه

فرمت : پی دی اف PDF

درباره ی کتاب :

کتاب دفینه یابی و باستان شناسی برترین و کمیاب ترین کتاب در زمینه ی کاوش و یافتن گنج ها و دفینه های قدیمی می باشد که بسیار پرطرفدار بوده  ، نسخه ی اصلی این کتاب را در سایت ما بیابید و همچنین در زیر به بخش هایی از این کتاب می پردازیم :

تعریف مفهوم دفینه نقل قول از ویکی پدیا :

دَفینه به مجموعه‌ای از سکه‌ها و اشیای باارزش گفته می‌شود که در قدیم در زیر خاک دفن شده‌باشد. دفن‌کننده‌های این اشیای باارزش معمولاً این کار را با این قصد انجام داده‌اند که پس از مدتی گنجینه را دوباره از زیر خاک به‌در آورند اما در برخی موارد، مرگ دفن‌کننده باعث باقی ماندن دفینه در زیر خاک شده‌است.

چند تصویر از کتاب :

 

این مجمومھ قسمت دوم علائم باستان شناسی است کھ در اختیار شما دوستان عزیز قرار داده شده است ھمانطور کھ میدانید پدران ما برای حفظ اشیاء و سرمایھ ھای خود از این آثار و علائم بھ عنوان مکانی امن جھت مخفی سازی اموال خود استفاده میکردند . امروزه برای ما معمایی بزرگ و غیر قابل حدس میباشد کھ معانی آنھا از این نمادھا چیست و چھ چیزھایی از ما میخواھند. ولی خوشبختانھ با پیشرفت علم تاریخ شناسی این اسرار با ھمت کارشناسان باستان شناس عزیز رمز گشایی شده و اکنون در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است .

در ابتدا باید فرق بین آثار و علائم را بدانیم و بعد بفھمیم کھ در منطقھ باید دنبال چھ باشیم .
مجموعھ اشکالی کھ جھت نمایان سازی مکانھای خاص بھ کار میرفت آثار نام دارند .
مجموعھ علائمی کھ برای نمایان کردن جھت و مسیر بھ کار میرفت علائم ھستند.

——————-

خوب پس متوجھ شدید کھ در یک منطقھ وسیع اول باید دنبال آثارھا بود چون آثارھا ھستند کھ ما را بھ دفینھ نزدیک میکنند و استارت کار را میزنند و حالا باید بدانیم کھ این آثارھا در کجا یافت میشوند . در قدیم بھ علت کمی جمعیت و نبود امکانات اکثر مردم در جاھایی زندگی میکردند کھ ھم بھ آب دسترسی داشتھ باشند ھم بھ غذا و ھم از نظر موقعیت مکانی در امنیت باشند برای ھمین بھ جاھای بلند در کوھستان ھا و جنگلھا و غارھای بزرگ روی می آوردند و در ھمانجا بھ زندگی خود ادامھ میدادند و کم کم شروع بھ گسترش نسل خود میکردند و ھمین باعث میشد بعد از مدتی بھ دلیل ازدیاد جمعیت کم کم از منطقھ خود خارج شده و بھ کوھھای نزدیک اطراف خود روی بیاورند و در آنجا مستقر شده وحکم رانی کنند .

ھمین دلایل باعث شد کھ بھ مرور زمان روستاھا و دھکده ھا بھ وجود آید و معمولا در ھر روستایی کھ مردم در آنجا زندگی جدید خود را شروع میکردند قلعھ ای برپا میشد کھ کل روستا در داخل قلعھ بنا میشد و مردمی کھ از دھکده قبلی جدا شده بھ دھکده جدید کوچ میکردند برای سر زدن بھ اقوام خود و تبادل اشیاء و خوراک خود با ھم در ارتباط بودند و یکدیگر را ملاقات می کردند.

مقدمه

 

در بین این رفت و آمدھا بھ خاطر دوری مسیر از پایگاه ھایی استفاده میکردند کھ در بین راه بتوانند استراحت کنند و ھمین باعث میشد کھ راه ھای مال رو بھ وجود آید . چون در آن زمان زندگی نسبتا سخت بود و جمعیت ھم رو بھ گسترش بود این مسئلھ باعث میشد یک سری از مردم بھ راھزنی و دزدی رو بیاورند و کاروانھا ھم دیگر از دست آنھا در امان نبودند برای ھمین وقتی از وجود دزدھا در مسیر با خبر میشدند.

مقدار زیادی از اموال خود را در جایی مخفی میکردند و نشانی و یا سنگی را بھ عنوان نشان محل مخفی سازی در آنجا تعبیھ میکردند تا در اسرع وقت کھ آب از آسیاب افتاد بیایند و اموال خود را ببرند و بھ راه خود تا دھکده بعدی ادامھ دھند و در اکثر مواقع توسط دزدان و راھزنان بھ قتل رسیده و یا در اثر مریضی در مسیر از بین میرفتند و اموالشان در ھمانجا باقی میماند . تا اینجا پیش زمینھ ای بود کھ بفھمیم کھ شروع آثارھا از کجا بود و در چھ منطقھ ھایی میشود آثار ھا را شناسایی کرد .

این یک سری از آثارھایی بود کھ مختص بھ کاروانھا و مردم بود یک سری دیگر از آثارھا در مکانھایی بود کھ جنگ بین دو قبیلھ یا کشور رخ میداد و معمولا یا در داخل روستاھا رخ میگرفت کھ بعد از حملھ دشمن و نابود کردن روستاھا و غارت اموال بھ بیرون از روستا رفتھ و در مکانی دور افتاده بھ دلیل سنگینی و کند شدن حرکتشان آنھا را دفن کرده تا بتوانند بھ روستای بعدی حملھ کنند و معمولا اموالی را کھ یک سپاه بھ غارت میبرد بھ دلیل حجم زیاد بھ صورت تپھ ای دفن میکردند چون وقت این را نداشتند کھ بخواھند آثار تراشی کنند .

———

یا اگر غاری در آن نزدیکی بود اموال را در آنجا گذاشتھ و درب آن را پلمپ میکردند و یک کلھ قندی را با ساروج درست میکردند و بھ عنوان نشان درب غار در آنجا میگذاشتند .

و حالا یک سری دیگر از اموال کھ مختص بھ دولت بود و برای جاسازی آنھا وقت و فکر زیادی را روی آن میگذاشتند و ازعلم دانشمندان آن زمان برای مخفی سازی آن بکار میبردند کھ معمولا در خود قلعھ ھا یا در کنار چشمھ ھا و نوک تپھ ھا و قلھ ھا جاساز میکردند و برای آنھا بھ عنوان نماد از حیوانات استفاده کرده و جای آنھا را مشخص میکردند .

تا اینجا درباره آثارھا صحبت کردیم کھ در چھ جاھایی باید دنبال سرنخ باشیم و حالا میپردازیم بھ علائم کھ قسمت دوم کار ماست و بعد از پیدا کردن آثار ما را در مسیر پیدا کردن دفینھ راھنمایی میکند علائم ھا ما را بھ سمت درست دفینھ راھنمایی میکنند و ما را از وجود خطرات آگاه میسازند مثال : علامت فلش منظور از جھت درست است علامت کلھ اسکلت در راه زیر زمینی ھم ھمینطور یا علامت ماه و ستاره و… علامت خطر ھستند و نشان تلھ را در راه بھ ما اخطار میدھند کھ در چھ مسیری باید قدم برداریم و در چھ مسیری باید احتیاط کنیم . در چھ مسیری راه دو تایی و سھ تایی میشود و….. حال فرق بین آثار و علائم را متوجھ شدیم پس میپردازیم بھ معانی حیوانات در آثار شناسی .

فھرست مطالب

-1 تاریخ تمدن بشریت
-2 طاووس
-3 ماھی
-4 تبر
-5 قیچی
-6 تمساح
-7 سگ
-8 الاغ
-9 کاسھ ھفت تایی
-10 جغد
-11 سنگ دوربین
-12 گوزن
-13 فیل
-14 اژدھا
-15 زن لخت
-16 گل آفتابگردان
-17 موش
-18 روباه
-19 لوزی
-20 خرچنگ
-21 زنجیر یا حلقھ
-22 مرغ
-23 حلزون
-24 پنجھ
-25 مارمولک
-26 بز کوھی
-27 پروانھ
-28 کشتی
-29 خرس
-30 مربع

-31 دایره

-32 صلیب
-33 مثبت
-34 سھ خط مساوی
-35 ددد
-36 الف سھ خط
-37 سنگ صندوق
-38 سنگ زین
-39 سنگ کبک
-40 سنگ انسان با دستان باز
-41 سنگ نیم رخ سرباز
-42 سنگ سرباز
-43 سنگ مجمع
-44 سوراخ ھای ریز در روی سنگ ھا
-45 سنگ جوغان
-46 سنگ تنور
-47 خورشید
-48 مار دور صلیب پیچیده
-49 فلش
-50 تیر پیکان

———-

-51 پیرزن کھ بالای سرش کاسھ است
-52 پیرمردی کھ کشکول بدست است
-53 نماد تاج پادشاه
-54 نماد دو دست بھ سمت بالا
-55 نماد خمره روی سنگ
-56 نماد دیگ زنجیر شده
-57 نماد مشک
-58 نماد کرکس
-59 نماد زنبور
-60 نماد تخم مرغ
-61 نماد چوپان
-62 نماد گوسفند

63-نماد ھد ھد
-64 نماد کفش
-65 نماد بچھ انسان
-66 نماد زن حاملھ
-67 نماد مرد چاق
-68 نماد دو مستطیل بھم چسبیده
-69 نماد ظرف نازک و دارز
-70 نماد خط منحنی
-71 نماد کاسھ بھ صورت بیضی
-72 نماد مرد کماندار
-73 نماد ترازو در اتاق ساروجی
-74 نماد سم گاو
-75 نماد فانوس
-76 نماد چراغ پیسوز
-77 نماد سم بز و گوسفند
-78 نماد نعل در روی دیواره
-79 ساختار قبرھای عیلامی
-80 ساختار قبرھای ھخامنشی
-81 ساختارقبرھای اشکانی
-82 ساختارقبرھای ساسانی
-83 ساختار قبرھای اسلامی
-84 شناخت درخت دفینھ
-85 محل دفن دفینھ دربقعھ ھا یا ھمان قبرھای سلطانی
-86 محل دفن دفینھ در درختھای سھ تایی در امامزاده ھا
-87 ساختار قبر سرداری
-88 ساختار قبر پادشاه
-89 روش باز گشایی پلمپ غارھای ساروجی
-90 روش قدیمی برای شکاندن ساروج
-91 چند نمونھ از ساروج ھا
-92 روش پیدا کردن محل قبور
-93 چند برنامھ فلزیاب و قطب نما برای موبایل ھای اندروید
-94 روش ساخت ردیاب خوراکی ساده

-95 روش خنثی کردن گاز طلا بھ روش قدیمی
-96 روش حفاری قبرھا و وسایل مورد نیازکھ باید بھ ھمراه داشتھ باشید
-97 روش پیدا کردن درب قلعھ ھا
-98 روش دقیق تر پیدا کردن محل دفینھ
-99 بھترین ساعت برای دستگاه زدن
-100 تختھ سنگ بھ شکل دایره
-101 علامت ضربدر
-102 تبصره و ماده در قانون اساسی

توضیحاتی که درباره ی یکی از نماد ها در این کتاب داده شده است .

 (کتاب دفینه یابی و باستان شناسی)

موش

یکی دیگر از نماد ھای دفینھ برای اینکھ این حیوان در انبار ھا و سوراخ ھای تاریک
زندگی میکند از این نماد ھم بھ مفھوم رساندن ھمین معانی استفاده کرده اند ھر کجا کھ نماد این حیوان وجود دارد باید در مسیر دید او دنبال حفره یا فرورفتگی باشید موش
غذای خود را بھ زیر زمین برده و در آنجا انبار میکند پس باید بعد از مسیر حفره دنبال
انبار یا اتاقک باشیم دفینھ داخل اتاق محفوظ است و معمولا دفینھ در 3 الی 4 متری
وجود دارد دفینھ زیاد بزرگ نیست در حد یک دیگ میباشد .

برای مشاهده ی سایر کتب در زمینه ی تاریخ و باستان شناسی بر روی این متن کلیک نمایید .

برای مشاهده ی کتاب های علوم غریبه بر روی این متن کلیک نمایید .

کتاب دفینه یابی و باستان شناسی

دریافت فایل بلافاصله پس از پرداخت

تخفیف ویژه به مدت محدود

با 50% تخفیف ویژه

 


نایاب ترین و بهترین فایل ها را در فیکت بیابید

نظر خود را بنویسید

نظرات

تا بحال هیچ نظری داده نشده است

بخش های مختلف

دانلود کتاب دفینه یابی و باستان شناسی کاملا تصویری

49,950 تومان99,000 تومان

افزودن به سبد خرید