آیا می توان دستگاه های موبایل ( گوش یاب ) که به تازگی در مدارس بابا شده است را دور زد و از آن ها عبور کرد ؟

بستن